Trgovina za grijanje i vodovod – Braće Radić 12a, 42205 Gojanec

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio uvjete sufinanciranja ugradnje uređaja koji koriste obnovljive izvore energije u grijanju, hlađenju i proizvodnji električne energije. Fond je uvjete i kriterije objavio u 12. mjesecu 2023. godine, a objava Natječaja sa svim uvjetima planirana je za drugu polovicu veljače 2024. godine.
Pri određivanju visine poticaja Fond se rukovodio aktualnim tržišnim cijenama građevinskog materijala, usluga i opreme potrebne za sustave korištenja obnovljivih izvora energije, a sve s namjerom da energetska obnova građanima bude financijski što prihvatljivija.

Vlasnici obiteljskih kuća bespovratna sredstva mogu dobiti za mjere povećanja toplinske zaštite ovojnice koja uključuje bolju toplinsku izolaciju vanjskih zidova i krovova te zamjenu vanjske stolarije.
Uz to sredstva se mogu dobiti za ugradnju dizalica topline, sunčanih toplinskih kolektora te kotlova na pelete. Što se tiče ugradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju njih će Fond, kao i u već ranijim javnim pozivima, sufinancirati s 50% sredstava.
Građanima koji odluče ugraditi solarnu elektranu, a imaju ili namjeravaju kupiti električno vozilo, sigurno će biti interesantna i mogućnost dobivanja sredstva za kućnu punionicu.
Obiteljske kuće čija će se energetska obnova poticati, osim u slučaju kad se traži samo sufinanciranje fotonaponske elektrane, moraju biti energetski certificirane. Ako se provodi cjelovita energetska obnova ili se povećava toplinska izolacija vanjske ovojnice kuća mora biti energetskog razreda D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj. U slučaju da se ugrađuju sustavi grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije energetski razred obiteljske kuće mora biti C ili bolji u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili bolji u primorskoj Hrvatskoj.

Podnošenje prijava će započeti danom objave javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a najkasnije koncem veljače 2024. godine. Građani će svoje prijave podnositi elektronički, koristeći NIAS sustav, a poveznica na elektroničku uslugu, kao i upute za korisnike sa svim pripadajućim prijavnim obrascima, bit će dostupni u sklopu dokumentacije poziva. Prihvatljiv trošak je i angažiranje stručno-tehničke pomoći radi pripreme cijelog projekta, a prijaviteljima je dana i mogućnost da opunomoće drugu osobu koja može prijavu izvršiti umjesto njih.

U želji da građanima približimo uvjete javnog poziva i odgovorimo na sva njihova pitanja Fond će organizirati i informativno-edukativne radionice, a sve prezentacije i materijali s istih ćemo istaknuti na mrežnoj stranici.

Cilj ovog programa koji Fond provodi u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja je dodatno potaknuti primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Na taj način, osim smanjenja štetnih emisija, smanjit će se količina potrebne energije za zagrijavanje i hlađenje prostora, osigurati financijske uštede te povećati udobnosti i kvaliteta boravka u obiteljskim kućama.

Sve uvjete i kriterije za sufinanciranje možete pogledati ovdje:
Uvjeti i kriteriji – Energetska obnova obiteljskih kuća 2024.pdf
Prilog – Tehnički uvjeti.pdf

Oko onoga što ulazi u naš djelokrug ćemo ukratko izdvojiti ono najbitnije:
A3: ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije kroz provedbu minimalno jedne od mjera (M2)
Tu spadaju:
o Dizalice topline za grijanje i hlađenje M2.1. – vrijednost investicije do 10.500 €
o Sunčani toplinski kolektori M2.2. – vrijednost investicije do 4.900 €
o Kotao na pelet ili pirolitički kotao M2.3. – vrijednost investicije do 8.300 €
Najviši iznos opravdanog troška: 15.400 €
Postotno učešče fonda : 60%

A4: ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (M3 ili kombinacija M3 i M4).
o Fotonaponska elektrana na legalno sagrađenom objektu M3.1. – investicija do 12.000 €
Najviši iznos opravdanog troška: 12.000 €
Postotno učešče fonda : 50% (ili 600€/kW instalirane snage elektrane)
U slučaju prijave mjere M3.1. Fotonaponska elektrana prijava dodatno mora sadržavati obavijest o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetsku suglasnost ili Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, u slučaju ugradnje sustava u mrežnom radu.

VAŽNO:
Fond će kao prihvatljive i opravdane troškove prihvaćati:
• izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala
• izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme,
• nabave usluge pomoći tijekom prijave na Poziv,
nastale nakon objave ovih Uvjeta i kriterija (od 19.10.2023. na dalje). Vrijeme nastanka troška utvrđivat će se računima za izvođenje radova i/ili računima za pružanje usluge pomoći tijekom prijave na poziv.,

U svrhu prijave prijavitelji će biti dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Prijavni obrazac,
2. Obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja (u slučaju suvlasništva bit će potrebno dostaviti za sve suvlasnike),
3. Važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena (ako je riječ o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan – imati odgovarajući žig izvršnosti/pravomoćnosti),
4. Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno vlasništvo obiteljske kuće (ako su zemljišne knjige uništene ili nedostupne bit će potrebno dostaviti Potvrdu suda da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar),
5. Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i važeći energetski certifikat obiteljske kuće (neće biti potrebno dostaviti u slučaju provedbe aktivnosti A4, te ako obiteljsku kuću nije moguće certificirati uslijed oštećenja od potresa),
6. Obrazac tehničkog proračuna (popunjavat će se unosom podataka iz Projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade ili Izvješća o energetskom pregledu, a dokument temeljem kojeg je Obrazac tehničkog proračuna ispunjen će se dostavljati kao prilog obrascu),
7. Detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova/dobavljača opreme (ponude/troškovnici izrađuju se sukladno preporukama iz Izvješća o energetskom pregledu i, ako je primjenjivo, glavnom projektu, te obvezno sadrže podatke o vrijednostima za koje je Pozivom određen tehnički uvjet, količinama, jediničnim cijenama i iznosima troškova),
8. Fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće (fotografije postojećeg stanja cijele kuće i svih dijelova na kojima se planira izvođenje radova te zamjena/ugradnja sustava),
9. Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) (detaljnije pojašnjeno u Tehničkim uvjetima),
10. Izjavu prijavitelja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja, u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika (ako je vlasnik ili suvlasnik maloljetna osoba uz Izjavu je potrebno dostaviti suglasnost drugog roditelja kao i odobrenje/potvrdu suda/nadležnog tijela vezano za zastupanje maloljetne osobe)
Dokumenti pod rednim brojevima 1., 6. i 10. popunjavaju se na obrascima Fonda koji će biti objavljeni uz Poziv.

Za sva dodatna pitanja, izradu ponuda i troškovnika potrebnih za prijavu na natječaj obratite nam se putem e-maila danijel@mikicdoo.hr